Ustvarjalna zelena Ljubljana

Posvet o prispevku kreativnih industrij in kulturnih iniciativ k Zeleni prestolnici Evrope 2016,
Ljubljana, 14. april 2016

Izbrane značilnosti podjetij v KKI: primerjava Ljubljane in Maribora

Barbara Bradač Hojnik
Ekonomsko-poslovna fakulteta UM, Razlagova 14, 2000 Maribor
barbara.bradac@um.si

Povzetek prispevka

Kulturne in kreativne industrije (KKI) v Evropi predstavljajo enega od pomembnih dejavnikov, ki prispevajo k razvoju mest, regij in držav (KEA 2011; EK 2010). V Evropski uniji naj bi KKI k celotnemu BDP prispevale več kot 4 % in so tretji največji sektor po zaposlovanju – predvsem mladih (EK 2015). Prav v tem kontekstu postane aktualna povezava kreativnih in kulturnih aktivnosti s podjetništvom, kjer se rezultati teh aktivnosti tržijo in omogočajo doseganje dohodkov. Za podjetja v KKI je značilno, da na trgu ponujajo izdelke in storitve za zelo raznolike skupine odjemalcev in delujejo v različnih dejavnostih. KKI prav zaradi svojega bistva prispevajo k vsem trem stebrom trajnostnega razvoja, od doseganja dodane vrednosti in prispevanja k zaposlovanju, reševanja okoljskih problemov z inovativnimi izdelki in storitvami, do doseganja estetskih užitkov in s tem zadovoljstva, sreče in drugih družbenih učinkov. Na ravni mest so KKI pomemben element socialnega in gospodarskega delovanja, saj omogočajo razvoj ustvarjalnih mest. Zato se bomo v prispevku osredinili na preučevanje izbranih ključnih značilnosti podjetij v KKI v dveh slovenskih mestih, Ljubljani in Mariboru. Izbor mest temelji na njihovi velikosti, saj ta vpliva na obseg in dinamiko ustvarjalnih aktivnosti. Preučili bomo izbrane značilnosti podjetij v dejavnostih KKI, predvsem velikost, zaposlovanje, ustanavljanje novih podjetij in prenehanje poslovanja, pa tudi razvitost posameznih podskupin dejavnosti KKI. Če želimo, da podjetja v KKI prispevajo k trajnostnemu razvoju, moramo znati izkoristiti njihov kulturni, socialni in ekonomski kapital, zato pa jih moramo poznati, da lahko sprejemamo primerne ukrepe za njihov trajnostni razvoj.

CV

Dr. Barbara Bradač Hojnik je docentka za podjetništvo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Aktivno sodeluje v pedagoškem procesu dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja. Kot članica raziskovalne skupine Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij sodeluje v več domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih. Je članica raziskovalnih timov Slovenski podjetniški observatorij in Globalni podjetniški monitor Slovenija, vključena pa je tudi v dolgoročni raziskovalni program Podjetništvo za inovativno družbo. Sodelovala je na več mednarodnih znanstvenih konferencah in je avtorica več znanstvenih in strokovnih člankov o zunanjem izvajanju, podpornem okolju za podjetništvo ter korporacijskem, okoljskem in trajnostnem podjetništvu. Je predstojnica magistrske študijske usmeritve Podjetništvo in inoviranje na Ekonomsko-poslovni fakulteti, članica fakultetne komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve in članica vladne projektne skupine izobraževalnih inštitucij na področju socialne ekonomije.