Ustvarjalna zelena Ljubljana

Posvet o prispevku kreativnih industrij in kulturnih iniciativ k Zeleni prestolnici Evrope 2016,
Ljubljana, 14. april 2016

Pomen začasne rabe prostora za kreativno urbano regeneracijo Ljubljane

Matjaž Uršič
Center za prostorsko sociologijo FDV UL, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
matjaz.ursic@fdv.uni-lj.si

Povzetek prispevka

V Ljubljani je mogoče opaziti številne neizrabljene potencialne prostore začasne rabe, ki bi jih lahko bolje izrabili za vključevanje oziroma participacijo različnih družbenih skupin pri oživljanju mesta. Ker gre pogosto za relativno velike zunanje in notranje površine, ki so hkrati lahko tudi dlje časa fizično ločene (ograjene) od drugih delov mesta, pri tem prihaja do funkcionalne oziroma vsebinske in ambientalne degradacije zamejene površine. Začasna uporaba teh lokacij bi lahko okrepila intenzivnost stikov (omrežij) med posameznimi družbenimi skupinami na lokaciji ter pomembno vplivala na dvig uporabne, ekonomske in kulturne vrednosti samega prostora in njegove okolice. Začasna raba prostora se zaradi svoje časovne omejenosti neposredno povezuje z vprašanji kreativne urbane regeneracije, ki zahteva veliko stopnjo prilagodljivosti različnih akterjev oziroma deležnikov, ki so vključeni v tovrstne procese. Začasna raba prostora hkrati odpira možnosti za vključevanje različnih kreativnih potencialov pri izboljševanju kakovosti življenja v mestu in razkriva stopnjo odprtosti oziroma dovzetnosti lokalnih avtoritet in skupnosti za različne vsebine, ki se pojavljajo v procesu. Pri tem se postavljajo številna aktualna vprašanja, ki segajo od možnosti preraščanja začasnih vsebin v trajne, prekarnosti kreativnih skupin, ki so vključene v tovrstne procese, do potencialnih konfliktno-interesnih razmerij različnih deležnikov in podobnih problematik.

CV

Dr. Matjaž Uršič je raziskovalec na Centru za prostorsko sociologijo pri Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Raziskuje družbeno-kulturne preobrazbe mest in sodobnih urbanih fenomenov v kontekstu procesov globalizacije. Trenutno se še posebej posveča preučevanju prostorskih in okoljskih vrednot prebivalcev Slovenije, Evrope in Azije ter pojasnjevanju interakcij med urbanim okoljem in njegovo okolico. Kot docent Univerze v Ljubljani predava na Fakulteti za družbene vede, Fakulteti za arhitekturo in Fakulteti za dizajn. Kot raziskovalec in predavatelj je sodeloval s številnimi tujimi univerzami (Tokyo Metropolitan University, University of Seoul, Kwangwoon University) in je med drugim prejemnik raziskovalnih štipendij Japan Society for the Promotion of Science (2014), Japonske Fundacije (2009) in Fundacije Južne Koreje (2012). Vključen je v domače in mednarodne raziskovalno-razvojne projekte, ki se ukvarjajo z revitalizacijo in spreminjanjem vloge mestnih središč, ter sodeluje v uredniških odborih tujih znanstvenih revij. Je avtor številnih publikacij s področja urbane sociologije, med drugim knjig Urbani prostori potrošnje (2003), Protiurbanost kot način življenja (soavtor, 2007) in Kreativna urbana regeneracija (soavtor, 2012).