Ustvarjalna zelena Ljubljana

Posvet o prispevku kreativnih industrij in kulturnih iniciativ k Zeleni prestolnici Evrope 2016,
Ljubljana, 14. april 2016

Ustvarjalna prestolnica na obrobju: primer Ljubljanske urbane regije in vloge zelenih struktur

Jani Kozina in David Bole
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
jani.kozina@zrc-sazu.si, david.bole@zrc-sazu.si

Povzetek prispevka

Ustvarjalnost v sodobnih razpravah o gospodarskem razvoju, konkurenčnosti, socialni koheziji, urbani regeneraciji in kakovosti življenja dobiva čedalje večji pomen. Čeprav se je njena obravnava v zadnjih dveh desetletjih razširila že po vsem svetu, je težišče v pretežni meri še vedno na gospodarsko razvitejših zahodnih državah in metropolitanskih oziroma mestnih regijah. Po drugi strani primanjkuje raziskav, ki bi analizirale države v tranziciji in manj razvite države, ki v mnogih pogledih predstavljajo evropsko oziroma svetovno obrobje. Še manj študij se posveča preučevanju ustvarjalnosti v metropolitanskih območjih na krajevni ravni, kjer prihaja do druge vrste razlikovanj med središčem in obrobjem, kar najbolje opisujejo razmerja med mesti in podeželjem. Namen prispevka je te premalo raziskane vidike ustvarjalnosti osvetliti na primeru Ljubljanske urbane regije, ki po eni strani z geografskega in gospodarskega vidika predstavlja zaledje razvitejšega dela zahodne in severne Evrope, po drugi strani pa se njena notranja prostorska sestava izrazito deli na središčni mestni del in obrobni podeželski prostor. Posebna pozornost je posvečena vlogi zelenih prostorskih struktur in njihovemu vplivu na razporeditev ustvarjalnega kapitala v posameznih delih regije. Rezultati kažejo, da imajo ustvarjalni ljudje in dejavnosti pomembno razvojno vlogo v Ljubljanski urbani regiji, in to kljub njeni makroregionalni obrobnosti. V regiji je zaznati razmeroma močan premik ustvarjalnih ljudi iz mest proti podeželju, medtem ko za ustvarjalne dejavnosti to velja v manjši meri. Kakovostno bivalno okolje kot najpomembnejši dejavnik izbire prebivališča je po mnenju ustvarjalnih ljudi tako v mestu kot na podeželju povezano predvsem z lepo naravo, čistočo in razpoložljivostjo zasebnih odprtih prostorov (vrt, atrij ipd.), kar utrjuje status Ljubljane kot Zelene prestolnice Evrope.

CV

Dr. Jani Kozina je leta 2008 diplomiral iz geografije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Za diplomsko delo je prejel fakultetno Prešernovo nagrado in nagrado za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije. Za akcijski načrt Kulturna dediščina in razvoj podeželske skupnosti Črni Vrh pa je leta 2015 prejel posebno priznanje žirije Europa Nostra. Leta 2013 je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani doktoriral s temo Življenjsko okolje prebivalcev z ustvarjalnim poklicem v Sloveniji. Leta 2006 se je raziskovalno usposabljal na Inštitutu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU, med letoma 2007 in 2009 na Urbanističnem inštitutu RS, med letoma 2014 in 2015 pa na School of Management pri Cardiff Metropolitan University. Od leta 2009 je zaposlen na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU, od 2013 kot znanstveni sodelavec. Raziskuje ustvarjalnost, geografijo človeških virov in prometa, prostorsko in regionalno načrtovanje ter geografske informacijske sisteme. Je član uredniškega odbora knjižnih zbirk Geografija Slovenije in Georitem ter DEDI, Regional Studies Association, IO Ljubljanskega geografskega društva, strokovnega odbora Slovenskih regionalnih dni, Medobčinske pobude čezmejnega e-sodelovanja v Podonavski eRegiji ter Sosveta za statistiko prebivalstva pri SURS.

Dr. David Bole je višji znanstveni sodelavec na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU. Njegova področja raziskovanja so ekonomska geografija (doktoriral je iz ekonomske preobrazbe slovenskih mest), kulturna geografija, kulturni turizem, razvojne študije in načrtovanje. Bil je koordinator evropskega projekta SYCULTour (Sinergija kulture in turizma za razvoj podeželskih območij), nacionalnega raziskovalnega projekta o spreminjanju rabe tal ter bilateralnega projekta o turizmu s Srbijo. Je področni urednik za urbano geografijo pri mednarodni reviji Acta geographica Slovenica, urednik knjižne zbirke Geografija Slovenije, večkrat je bil tudi gostujoči urednik angleške strokovne revije Regions. Je član strokovnega odbora Slovenski regionalnih dni. Leta 2011 je prejel nagrado Zveze geografov Slovenije za najboljšega mladega raziskovalca, leta 2015 pa posebno priznanje žirije Europa Nostra za pilotni kulturno-turistični projekt v Črnem Vrhu nad Idrijo.