Ustvarjalna zelena Ljubljana

Posvet o prispevku kreativnih industrij in kulturnih iniciativ k Zeleni prestolnici Evrope 2016,
Ljubljana, 14. april 2016

Ustvarjalne zelene prakse: strategije z družbenim učinkom?

Saša Poljak Istenič
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
sasa.poljak@zrc-sazu.si

Povzetek prispevka

Izziv sodobnih mest je ustvariti jih privlačne za življenje, turizem in investicije. Mesta skušajo izboljšati urbano okolje in ustvariti kakovostne javne prostore, hkrati pa uporabljajo strategije znamčenja, da bi okrepila svoj ugled, izboljšala svojo podobo in okrepila identiteto svojih prebivalcev. Ljubljana se je v svoji Viziji 2025 (2007) zavezala izpolniti številne »zelene cilje« in si prislužila naziv Zelena prestolnica Evrope 2016. Prispevek predstavlja dve urbani praksi, ki bistveno pripomoreta k vzdržnemu urbanemu razvoju in »zeleni« podobi mesta. Kolesarjenje je postalo pomembna oblika javnega prevoza, okrepilo je gospodarstvo (razvoj nišnega turizma, nastanek novih podjetij) in prispevalo k oživitvi javnih prostorov. Tudi raznovrstne oblike alternativnega »prehranskega« gospodarstva (vrtičkarstvo, tržnice in druge izmenjave, turizem ipd.) imajo daljnosežne družbene posledice, kot so revitalizacija degradiranih prostorov, dodaten (ali celo temeljni) zaslužek posameznikov ali pa razvoj novih – oziroma oživitev nekdanjih – oblik medsebojne pomoči, solidarnosti, druženja in zabave. Katere dejavnosti mesto prepozna kot prispevek k Zeleni prestolnici Evrope in katere dejavnosti ostajajo neopažene? Kakšen je družbeni učinek tovrstnih ustvarjalnih praks in kako te podpirajo zeleno politiko mesta?

CV

Dr. Saša Poljak Istenič je etnologinja in kulturna antropologinja, zaposlena kot raziskovalka v Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Raziskuje družbeno ustvarjalnost, ritualne prakse in praznike, tradicije in kulturno dediščino, trajnostni razvoj mest in podeželja, njeni raziskovalni interesi pa segajo tudi na področja zavarovanih območij (parki in rekreacija), socialnega življenja (društva), marginalnih skupin (slepi in slabovidni) in manjšin (koroški Slovenci). Trenutno vodi podoktorski projekt o družbenih vidikih ustvarjalnosti s ciljem preučiti kulturne in kreativne industrije kot družbeno vključujoče, kulturno občutljive in okoljsko osveščene strategije.